S’ha obert la convocatòria d’ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos e qualitat corresponents a l’any 2023.

S’ha publicat la Resolució ACC/2438/2022, de 22 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l’any 2023.

Objecte: Fomentar la sostenibilitat en l’activitat d’elaboració de vins escumosos de qualitat mitjançant l’ús de most concentrat rectificat (MCR) produït amb most apte per a l’elaboració de vins escumosos de qualitat d’una denominació d’origen protegida (DOP) per part dels elaboradors d’escumosos de qualitat que tinguin les seves instal·lacions a Catalunya.

Requisits beneficiaris: 

Persones físiques o jurídiques elaboradores de vins escumosos de qualitat que compleixin els requisits :

a)Tenir ubicades a Catalunya les seves instal·lacions.

b)En el procés d’ elaboració de vins escumosos de qualitat, han d’utilitzar MCR produït amb most que: sigui apte per a l’elaboració de vins escumosos de qualitat de la DOP a què pertany el raïm amb què està  produït i compleixi amb el plec de condicions de la DOP.

Tipus i quantia dels ajuts: L’ajut té caràcter de subvenció per a la compra de most concentrat rectificat (MCR) com a ingredient del tiratge i del licor d’expedició utilitzat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat.

L’import de l’ajut serà de com a màxim el 65% del cost de compra del MCR, amb una quantia màxima per persona beneficiària de 100.000 euros. Als efectes d’aplicació del percentatge de l’ajut, es tindrà en compte un preu màxim d’adquisició de MCR de 3,75 €/kg. La quantia de l’ajut es determinarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària.

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i per tant el total d’ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran únicament per mitjans telemàtics i fins a l’1 de setembre de 2022.

Restem a la seva disposició per a la tramitació d’aquestes ajudes , així com per resoldre qualsevol dubte al respecte.