El Programa d’incentius 2 està destinat a la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en sectors productius de l’economia fora del sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, i el Reial Decret 477/2021, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears ha convocat 3 programes d’incentius per tal de fomentar la transició energètica mitjançant energies renovables, concretament instal·lacions d’autoconsum, amb o sense emmagatzematge.

Dels 3 programes disponibles, i per ser d’interès per a les empreses del sector vitivinícola, destaquem:

PROGRAMA D’INCENTIUS 2

DESCRIPCIÓ

El Programa d’incentius 2 està destinat a la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en sectors productius de l’economia fora del sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

POSSIBLES PERSONES BENEFICIÀRIES

Entre els diversos grups de destinataris últims del programa s’hi inclouen aquells que desenvolupen la seva activitat dintre d’una Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) corresponent al grup C (que inclou els elaboradors de vins, fabricants de begudes alcohòliques, fabricants de cervesa,  etc.).

CACTERÍSTIQUES DE L’AJUT

Les actuacions del programa d’incentius 2, per ser subvencionables, s’han d’iniciar amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de subvenció.

1. QUANTIA DE L’AJUT: La subvenció es calcularà com un percentatge sobre el total de costos subvencionables:

Energia fotovoltaica* Emmagatzematge*
Petita empresa (=<10kW 45%) 35% 65%
Mitjana empresa 25% 55%
Gran empresa 15% 45%

*En cas de realitzar les dues actuacions, s’atorgarà el 35% per les plaques solars i el 65% per l’actuació d’emmagatzematge

2. PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ

  •  Ha d’estar suficientment desglossat i amb data posterior a la publicació del reial decret 477/2021 en el BOE (es va publicar el 30/06/21).
  •  Quan l’import de la despesa subvencionable superi els 40.000 euros (en cas que es facin dues actuacions, es mirarà per separat), s’hauran de presentar com a mínim tres ofertes de  diferents proveïdors, amb caràcter previ a l’adopció del compromís per  realitzar l’obra. L’acreditació de la presentació de les 3 ofertes no caldrà  fer-la en la sol·licitud. S’haurà de fer en la fase de justificació.
  • El sol·licitant haurà d’estar al corrent de pagament amb l’AEAT i la Seguretat Social, i haurà de presentar declaració dels ajuts de minimis sol·licitats o rebuts en els darrers tres anys

TERMINI DE LA SOL·LICITUD

El termini per a presentar les sol·licituds serà fins al 31 de desembre de 2023 o fins la finalització del pressupost.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

18 mesos des de notificació de la resolució

Més informació

Restem a la seva disposició per a la tramitació d’aquest ajut, així com per resoldre qualsevol consulta i/o aportar la informació complementària que pugui ser del seu interès.