Prenent com antecedents anteriors i exitoses col·laboracions Rius & Rius (Miquel J. Rius i Sara Rius) s’ha reunit, recentment (11 d’abril) amb la Directora del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de l’àmbit de la Vegueria Penedès (Pilar Mata) i els tècnics afectes (Javier Miranda i Sílvia Bujons) per tal d’estudiar i d’avaluar la conveniència d’aprofundir en la relació iniciada amb ocasió de la publicació i difusió del llibre “Les hores de la Vinya. Del cep al celler”.   Aquesta obra editada en català i en castellà i va ser àmpliament difosa per mitjà dels CRP Comarcals en àrees vitivinícoles, amb una doble i clara finalitat: facilitar una eina d’utilitat en la tasca pedagògica dels educadors i, a la vegada, enriquir el fons bibliogràfic de cada centre.

 

En base, doncs, a aquests antecedents R&R i el CRP van estudiar i analitzar diverses propostes posades sobre la taula per cadascuna de les parts i van arribar a un principi d’acord per imbrincar-se en la publicació de treballs que puguin convertir-se en eines d’utilitat per a la Comunitat Educativa, tant d’Educació Infantil i Primària, com d’Educació Secundària, que s’aniran anunciant a mida que vagin agafant forma

 

D’aquesta manera Rius&Rius reforça el seu posicionament de potenciar l’entesa i complicitat entre institucions públiques i empreses per donar respostes més eficients i qualitatives en la constant evolució que es dona en tots els àmbits i que es relacionen directament amb la societat, el seu benestar, el coneixement i la bona entesa.