Fruit de la col∙laboració entre les Universitats de Vic (UVic), la
més, invitat a participar, per la Direcció Acadèmica del Postgrau, amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Wine Business School (WIN.EBS)
s’està celebrant l’edició 2023‐2024 del “Postgrau Interuniversitari
d’Empreses Vitivinícoles”. Postgrau al que R&R ha estat, un any  la finalitat de fer‐se càrrec de la part del programa:: “Autoritzacions,
Llicències i Permisos exigibles per actuar en el Sector Vitivinícola” i
“Els Impostos Especials en Vins i Caves”. L’exposició ha anat a càrrec
de Sara Rius, Advocada especialista en Legislació Vitivinícola.

 

Recordar que en els objectius de la WIN.EBS hi figura en lloc destacatel de contribuir a la competitivitat global del sector vitivinícolamitjançant una formació especialitzada i transversal d’alt nivell,avançada i innovadora en l’àrea de la gestió empresarial, i altresàmbits vinculats al sector, que permeti a les empreses,organitzacions i professionals d’aquest sector avançar de formaoberta i progressiva en la consecució dels seus reptes, amb visió de
futur i vocació internacional.