La CEO de R&R, Sara Rius, s’ha entrevistat recentment amb el secretari general del Comité Européen des Enterprises Vins, patronal del vi d’Europa, per tal d’informar-se sobre la unió CEEV/U-label by Scantrust. Una vegada més, Rius & Rius, en la seva qualitat de consultors vitivinícoles de reconeguda ex- pertesa, visita periòdicament les entitats europees, en cohe- rència amb la vocació de servei que els caracteritza i la inqui- etud per estar a l’avantguarda de l’evolució dels diversos as- pectes legislatius que afecten o poden afectar el sector vitivi- nícola. En aquest cas, l’entrada en vigor i desenvolupament del reglament europeu que trans- formarà l’etiquetat del vi en el sector, ja que caldrà aportar-hi tota la informació nutricional i d’ingredients.

A les pàgines d’El 3 de vuit del 28 de març d’enguany es va do- nar compte de la important tas- ca que porta a terme el CEEV com a patronal representativa de les empreses vitivinícoles de la Unió Europea. El CEEV ma- teix, amb el seu potent suport legal arreu de la Unió Europea, va ser l’impulsor i creador de la plataforma U-label (mitjançant l’aplicació de codis QR) a fi de brindar solucions a les noves exigències d’etiquetatge de vins davant la UE.

El passat divendres 17 de maig Sara Rius, directora de R&R, va tenir ocasió d’entrevistar-se, a la seu a Brusseŀles de la patronal europea de les empreses vitivi- nícoles (CEEV), amb l’actual se- cretari general, Ignacio Sánchez Reverte, i un representant de la multinacional U-label by Scan- trust, Santiago Cadavid, especi- alment desplaçat des la seu de la companyia a Amsterdam.

Ara, amb la unió U-label by Scantrust (potent associació tecnològica líder mundial en solucions d’etiquetatge elec- trònic), s’ofereix als operadors del sector una nova versió que pretén facilitar, encara més, als cellers i caves el compliment de la nova i exigent normativa de la UE pel que fa a l’etiquetatge de productes vínics. Aquestes enti- tats (CEEV, U-label i Scantrust) estan convençudes que l’elec- ció correcta d’especialistes qua- lificats és la primera garantia d’èxit.

Arribats a aquest punt, es per- meten fer un breu incís i alertar que la demanda creixent –re- sultant de l’entrada en vigor de l’aplicació de noves disposici- ons i obligacions per als opera- dors del sector– ha propiciat un increment oportunista d’ofer- tes de serveis que, malaurada- ment, no sempre responen al nivell tècnic necessari ni legal exigible. Rius & Rius s’ha ofert per estu- diar la proposta presentada i, al seu millor criteri professional, considerar d’oferir i facilitar al sector el servei d’accés a aquesta acreditada plataforma interna- cional impulsada per la patro- nal del vi d’Europa. En aquest sentit, resten a disposició dels operadors del sector.